Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MIDTSJÆLLANDS BIAVLERFORENING

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Midtsjællands Biavlerforening. Foreningen er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening. Foreningen er hjemhørende i Sorø/Ringsted området.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at skabe et levende og givende fællesskab for biavlere og andre interesserede. Vi arbejder for biavlens vilkår, biernes livsbetingelser og for at udbrede kendskabet til biernes produkter

§ 3. MEDLEMSKAB

Enhver kan blive medlem af foreningen. Medlemmer, der driver biavl, skal også være medlem af DBF. Dog kan personer, der ikke driver biavl, men har interesse for foreningens arbejde, samt personer som er medlem af en anden lokalforening under DBF, optages som lokalmedlem uden medlemskab
af DBF. Familiemedlemskab indebærer at kun 1 familiemedlem betaler medlemskab af DBF og lokalforeningskontingent, dog betaler alle medlemmer over 18 år medlemskontingent til Midtsjællands Biavlerforening.
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4. EKSKLUSION

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes i årets første kvartal.
Indkaldelse sker via Midtbis hjemmeside, gennem direkte mail til medlemmerne samt i Tidsskrift for Biavl med 14 dages varsel.
Indkommende forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme ved fremmøde.
En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen, eller halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af grunden.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at formanden har modtaget begæringen.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab og fastsættelse af lokalforeningskontingent
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
5. Indkommende forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af bilagskontrollanter (revisor)
9. Fastsættelse af dato for næste ordinær generalforsamling
10. Eventuelt

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemninger afholdes skriftlig, blot et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Der skal vælges to bilagskontrollanter, der kontrollerer bilag, regnskab og kassebeholdning i samarbejde med kassereren inden generalforsamlingen. Bilagskontrollanterne vælges for to år af gangen og går af efter tur.

§ 6. REGNSKAB

Foreningens regnskaber går fra den 1. januar – 31. december
Opkrævning af kontingenter sker gennem DBF.
Opkrævning af restancer og rykkergebyr sker gennem DBF.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling.

§ 7. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 1 suppleant, dog kan den undtagelsesvis bestå af ned til 5 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, og op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode med halvdelen hvert år. Bestyrelsen har ansvaret for foreningen. Det tilstræbes at Bestyrelsen sender mindst en deltager eller observatør til hovedgeneralforsamlingen i DBF.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen har pligt til at føre protokol med referat af alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8. OPLØSNING

Midtsjællands Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved ophør tilfalder eventuelle midler Danmarks Biavlerforening.

§ 9.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den. 4. februar 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*